O zvezi

ZDES je zveza društev, ki jo ustanavljajo društva energetikov, ki so ustanovljena na območju Republike Slovenije. Deluje na področju energetike in prispeva k razvoju njegove in sorodnih dejavnosti.

Za začetek delovanja in ustanovitev Zveze društev energetikov Slovenije štejemo 1. oktober 1951, ko je bil v Brestanici ustanovljen prvi pododbor Društva strojara, strojevodja i ložača Hrvatske, ki je delovalo tudi na področju Slovenije. Pobudnik in nosilec vseh prizadevanj za ustanovitev samostojne organizacije strojnikov, strojevodij in kurjačev v Sloveniji je bil predsednik takratnega glavnega odbora Hrvatske. Pobuda za ustanovitev prvega pododbora v Termoelektrarni Brestanica je realizirana na ustanovnem sestanku 1. oktobra 1951 z ustanovitvijo prvega pododbora Društva strojara, strojevodja i ložača in s sprejetjem programa dela in nalog društva. Še istega leta so bili iniciativni sestanki na Jesenicah, v Kranju, Ljubljani, Mariboru, Trbovljah in Velenju. V letu 1952 je bila v Ljubljani ustanovna skupščina, na kateri je bilo ustanovljeno samostojno Društvo strojnikov, strojevodij in kurjačev v LR Sloveniji. Novo ustanovljeno društvo je v aprilu 1952 prevzelo od hrvaškega društva vse v Sloveniji ustanovljene pododbore: Jesenice s 95 člani, Kočevje s 30 člani, Kranj s 35 člani, Ljubljana s 118 člani, Maribor s 25 člani, Brestanica z 32 člani in Trbovlje s 58 člani. Osnovna zamisel o združevanju delavcev energetske stroke v Sloveniji se je pokazala kot zelo uspešna, saj je bilo od leta 1952 do 1968 ustanovljeno 29 novih novi pododborov s skupno 864 člani.

Najpomembnejša naloga društva s pododbori je bila izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov in izdajanje potrebne literature. Te naloge so postale tako obsežne, da je bila potrebna razširitev celotne dejavnosti, zato se je Društvo strojnikov, strojevodij in kurjačev v letu 1968 s statutarnimi spremembami preimenovalo v Zvezo energetikov Slovenije. Z novim statutom so pododbori dobili status podružnice.

Usposabljanje delavcev, ki upravljajo energetske naprave in izvajanje preizkusov znanja, ki je od leta 1919 potekalo pri takratni inšpekciji parnih kotlov je z ustanovitvijo slovenskega Društva strojnikov, strojevodij in kurjačev v letu 1951 prenešeno na to društvo in v letu 1968 na Zvezo energetikov Slovenije.

Sprememba zakonodaje pri organiziranosti in registraciji društev v Sloveniji v letu 1974 in vse večji obseg delovanja pododborov Zveze energetikov je narekovala, da so se pododbori osamosvojili in tako postali Društva energetikov. S statutarnimi spremembami so Društva energetikov prevzela ustanoviteljstvo Zveze energetikov Slovenije, ki se je preimenovala v Zvezo društev energetikov Slovenije (ZDES).

Zveza društev energetikov Slovenije je imela dne 21. 03. 2014 redno zasedanje skupščine. V okviru dnevnega reda je bil pod tč. 5 obravnavan predlog sprememb in dopolnitev temeljnega akta oz. dopolnitev, ki se nanaša na določitev pridobitnih dejavnosti ZDES. Na osnovi navedenega je bil izdelan čistopis S​​TATUTA ZVEZE DRUŠTEV ENERGETIKOV SLOVENIJE.

Upravna enota Ljubljana je na osnovi naše vloge in v skladu s 17. členom Zakona o društvih izdala dne 24. 04. 2014 Odločbo iz katere je razvidno, da je v register društev Upravne enote Ljubljana vpisano društvo z imenom Zveza društev energetikov Slovenije s sedežem in naslovom, Ljubljana, Ulica Janeza Pavla II., 12 in matično številko 5163609000 kjer je vpisana navedena sprememba temeljnega akta in vpis pridobitnih dejavnosti.

Društvo energetikov Brestanica
Društvo energetikov Domžale-Kamnik-Mengeš
Društvo energetikov Ljubljana
Društvo energetikov Maribor
Društvo energetikov Ravne
Društvo energetikov Šoštanj
Društvo energetikov Trbovlje
Društvo energetikov Celje

Skupščina je najvišji organ ZDES, ki jo sestavljajo društva. Posamezno društvo zastopata dva člana.


Izvršni odbor je izvršilni organ ZDES, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnična in administrativna dela ter vodi delo ZDES med dvema skupščinama po programu in sklepih sprejetih na skupščini. Izvršni odbor je za svoje delo odgovoren skupščini. Izvršni odbor sestavljajo predsednik, sekretar, blagajnik, po en član iz vsakega društva ter predsedniki komisij izvršnega odbora ZDES.


Nadzorni odbor spremlja delo izvršnega odbora in drugih organov ZDES ter opravlja nadzor nad finančno-materialnim poslovanjem ZDES.


Disciplinsko komisijo sestavljajo predsednik in dva člana, ki jih izvoli skupščina.


Namen Zveze društev energetikov Slovenije je vzpodbujati poglobljeno spoznavanje tehnične kulture za racionalno koriščenje energetskih virov ter skrb za strokovno usposabljanje kadrov v smislu varčevanja z vsemi vrstami energije ter varovanje okolja pred negativnimi vplivi.

 • prizadevanje za strokovno raven ZDES,
 • spodbujanje članov za strokovno izpopolnjevanje,
 • sodelovanje s tujimi strokovnjaki s področja delovanja ZDES,
 • sodelovanje z organizacijami in institucijami, ki se strokovno ali znanstveno ukvarjajo s področjem energetike,
 • sodelovanje pri oblikovanju nacionalnega energetskega programa in zakonske regulative na energetskem področju;
 • organiziranje posvetovanj, seminarjev in tečajev s ciljem izmenjave izkušenj in spoznavanje svojih članov z najnovejšimi dosežki na področju energetike,
 • skrb za stalno aktivnost društev za večanje števila svojih članov.
 • organizira strokovno izobraževanje članov v obliki seminarjev in tečajev;
 • organizira in izvaja seminarje za izpopolnjevanje in usposabljanje delavcev, ki opravljajo dela in naloge s področja energetskega gospodarstva,
 • zalaga in izdaja strokovno literaturo s področja dejavnosti ZDES v skladu z veljavno zakonodajo za namene izvajanja programov iz prejšnje alineje,
 • sodeluje z izobraževalnimi ustanovami in zavodi pri izdelavi izobraževalnih programov za potrebe izpopolnjevanja in usposabljanja delavcev, ki opravljajo dela in naloge s področja energetskega gospodarstva,
 • sodeluje z raziskovalnimi in znanstvenimi institucijami,
 • opozarja javnost na potrebo po racionalni rabi energije in varovanju okolja,
 • organizira srečanja s podobnimi društvi iz tujine.